Statut przedszkola

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Siedzibą Przedszkola jest budynek mieszkalny przy ulicy Szafirowej 5 w Katowicach. Budynek przedszkola jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej SADYBA.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Agnieszka Hawryluk.
 3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 4. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole niepubliczne SKRABLE
 5. Przedszkole współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ROZDZIAŁ II
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 1

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola
 • Rada Pedagogiczna

§ 2

Dyrektor przedszkola

 1. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, reprezentuje Przedszkole na zewnątrz .
 2. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
 • opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Przedszkola – roczny plan pracy, organizację pracy;
 • opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola;

§ 3

Rada Pedagogiczna

 • Radę Pedagogiczną tworzą, i biorą udział w jej posiedzeniu, wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Przedszkola,
 • W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, a nadto na zaproszenie przewodniczącego – zaproszeni goście, których głos ma charakter doradczy(opiniodawczy),
 • Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym,
 • Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane,
 • Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
 • Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 1

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w  ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmujące w szczególności:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola;
 • wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej;
 • wychowywanie  dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.

Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ust.1 § 6, w ramach  następujących obszarów edukacyjnych.

 • zapewnienie  opieki  i  wspomaganie  rozwoju  dziecka  w  przyjaznym,  bezpiecznym   i zdrowym środowisku;
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 • stwarzanie warunków  do  rozwijania  samodzielności, dążenia  do osiągania  celów podejmowania  odpowiedzialności  za  siebie  i  za  najbliższe  otoczenie;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej;
 • kształtowanie  umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia  zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
  i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.

§ 2

 1. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego  terenem (1 opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem Przedszkola).
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się nauczyciela od nadzorowanej grupy, chwilowo pozostawia ją pod opieką pomocy nauczyciela.
 3. Tygodniowy i dzienny  rozkład  zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z  zachowaniem   higieny   umysłowej  przez równomierne  rozłożenie  zajęć  dnia  i tygodnia, i uwzględnieniem dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

§ 3

Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych (integracja).

§ 4

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe:

 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia na basenie,
 • nauka gry na pianinie,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia z logopedą,
 • j. angielski,
 • rytmika,
 • warsztaty ekologiczne,
 • dyżur psychologa dziecięcego.

§ 5

Przedszkole dysponuje 45 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • 3 sale zajęć wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne,
 • odrębną salę wielofunkcyjną do zajęć ruchowych i plastycznych,
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze niezbędne do funkcjonowania placówki, aneks kuchenny, pomieszczenia socjalne, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski,
 • ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem.

 § 6

Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola, na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora, w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Harmonogram pracy ustala dyrektor placówki.

Czas pracy przedszkola nie może przekraczać 10 godzin.

W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.

Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczycielka.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.

W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się 3 posiłki: II śniadanie, obiad, podwieczorek.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustalonych przez organ prowadzący.

§ 7

Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku.

W razie konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji lub konserwacji pomieszczeń lub terenu przedszkola przewiduje się możliwość dwutygodniowej przerwy w okresie wakacji. Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektora przedszkola.

W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerwy w funkcjonowaniu placówki.

§ 8

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15–20 minut dla dzieci 3 i 4 letnich; 25–30 minut dla dzieci 6 letnich.

§ 9

Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki uwzględniający profil przedszkola.

W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:

 • nie krócej niż 5 godzin dziennie
 • od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:00 do 17:00
 • przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca.

Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor placówki.

§ 10

Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców.

Ofertę zajęć dodatkowych, czas i trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.

W przedszkolu – na życzenie rodziców – organizuje się naukę religii.

Nie uczestniczenie w lekcjach religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji. Dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.

Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

§ 11

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola.

Arkusz ten jest przedstawiany organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny do 30 czerwca.

W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

 • liczbę miejsc w placówce
 • planowaną liczbę wychowanków przedszkola
 • liczbę oddziałów
 • czas pracy przedszkola
 • czas pracy poszczególnych oddziałów
 • liczbę pracowników przedszkola
 • czas pracy pracowników
 • kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • zestaw programów nauczania w oparciu o które przebiegać będzie praca dydaktyczna.

Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 12

 Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:

 • trzy sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • jedną salę wielofunkcyjną,
 • toalety dla dzieci i dorosłych,
 • szatnię,
 • aneks kuchenny,
 • pomieszczenia administracyjne,
 • pomieszczenia socjalne,
 • plac zabaw wyposażony w sprzęt.

R O Z D Z I A Ł  IV
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

N A U C Z Y C I E L E

    § 1

Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.

Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi  przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez Dyrektora Przedszkola oraz innych zadań niż wynikających z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego.

Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna (np. zlecenia, o dzieło ).

§ 2

Obowiązki i prawa nauczyciela.

 1.  Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstaw programowych, określonych przez MEN oraz planowanie działań  w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania,
  a także realizacja zadań organizacyjnych, wyznaczonych w planie pracy przedszkola, w tym w szczególności:
 • tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,
 • współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno– pedagogicznej  i zdrowotnej,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 • formułowania  autorskich  programów  nauczania i wychowania, za  zgodą  Dyrektora,
 • decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach.
 1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci za cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia  obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

§ 3

P R A C O W N I C Y    N I E P E D A G O G I C Z N I

Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor Przedszkola.

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna

ROZDZIAŁ V
PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 1

Przyjęcie dziecka/i do Przedszkola  następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym
z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „karty zgłoszenia”, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka).

Rozwiązanie umowy, o jakiej mowa w ust.1 §21 niniejszego Statutu, następuje
w przypadkach przewidzianych tą umową.

Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami). Pierwszeństwo w przyjęciu przewiduje się dla osób samotnie wychowujących dzieci, następnie zamieszkałych na terenie miasta Katowic, następnie dzieci z rodzin wielodzietnych (tj. co najmniej 3 dzieci w rodzinie), w następnej kolejności dzieci z rodzin o skłonnościach patologicznych, oraz dzieci z rodzin ubogich, następnie pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci , których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.

Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa
w ust.1 § 21 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 1

Prawa Rodziców:

 • Znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w danej grupie;
 • Uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka;
 • Udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole.

§ 2

Obowiązki Rodziców:

 • Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartą z Przedszkolem umowę cywilno-prawną, o jakiej mowa w § 21 ust.1 niniejszego Statutu, oraz postanowień Statutu Przedszkola. W przypadku sprzeczności treści postanowień umowy cywilno-prawnej z  postanowieniami niniejszego Statutu, Strony wiąże umowa cywilno-prawna.
 • Formą współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem dziecka.              
 • Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera:
  • wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej;
  • wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer  i ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka;
  • podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).
 • Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka/i. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko  co do stanu zdrowia dziecka/i, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola przez  czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Przedszkola.
 • Powrót dziecka po nieobecności winien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej  organizacji dnia  danej grupy.
 • Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. „Zebraniach z Rodzicami” organizowanymi przez wychowawców grupy lub Dyrektora oraz śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.

Tekst statutu udostępniany jest przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz, na wniosek zainteresowanych przez dyrektora przedszkola.

Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną.

Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Podstawa prawna uchwalenia Statutu:
Statut opracowany zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)